PETRA® Green on Peikon ympäristöystävällisen tuoteperheen uusin jäsen

October, 26, 2022

PETRA®-laattakannakkeita käytetään ontelolaattojen tukemiseen, kun laatastoon on tarpeen tehdä erikokoisia aukkoja. Uusi, vähähiilisempi PETRA® Green on ympäristöviisaan rakentajan ja suunnitteiljan valinta.

Se soveltuu erinomaisesti tapauksiin, joissa tavallisesti vaadittaisiin huolellisia rakennelaskelmia ja tapauskohtaista rakenneratkaisua sekä tapauksiin, joissa vaaditaan nopeaa toimitusta työmaalle.  

PETRA®-laattakannake koostuu taivutetusta etulevystä ja siihen hitsatuista, taivutetuista sivulevyistä. Etulevyn kannatellessa yhtä tai useampaa ontelolaattaa, sivulevyt tukevat PETRA®-laattakannakkeen viereisten ontelolaattojen päälle. PETRA® on suunniteltu kantamaan pääasiassa asennustilanteen kuormia ilman tilapäisten tukien tarvetta, mutta se osallistuu kuormansiirtoon myös normaalikäytössä ja palotilanteessa [1]. 

PETRA ontelolaattakannake periaatekuva

Vaatimus vihreään siirtymään  

Kestävä kehitys ja hiilineutraalius ovat tämän päivän huolen- ja puheenaihe maailmanlaajuisesti. Hillitäkseen ilmaston lämpenemisen etenemistä, Euroopan komissio on asettanut EU-tason tavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja väliaikaistavoitteen vähentää päästöjä 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet on esitetty European Green Deal -strategiassa [2]. Tukeakseen päästötavoitteita, Euroopan komissio on julkaissut Circular Economy action plan -toimintasuunnitelman [3], joka esittelee konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tästäkin syystä tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut yksi Peikon keskeisimmistä ympäristötavoitteista. Kierrätetyn teräsmateriaalin ja uusiutuvan energian käyttö tuotteiden valmistuksessa ja kuljetuksessa mahdollistavat ympäristöhyötyjen saavuttamisen.  

Tuotteiden raaka-ainehankinnasta, valmistuksesta ja kuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia on myös pystyttävä arvioimaan ja viestimään niistä. Tuotteiden ympäristövaikutusten dokumentoimiseksi Peikko on laatinut tuotekohtaisia ympäristösuoriteselosteita (Environmental Product Declaration). Niiden avulla kykenemme kertomaan tuotteiden ympäristövaikutuksista ja osoittamaan päästöjen vähentämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset.

PETRA® Greenillä pienempään hiilijalanjälkeen

PETRA® Green seuraa DELTABEAM® Greeniä vihreiden tuotteiden tuoteperheeseen. PETRA® Green -laattakannakkeen materiaalista 64 % on kierrätettyä ja sen hiilijalanjälki on jopa 43 % pienempi kuin tavallisen PETRA® -laattakannakkeen. Jokaisen kohteen tarkka CO2-päästösäästöhinta on mahdollista myös laskea yksilöllisesti.

Työmailla PETRA® Green -laattakannakkeen tunnistaa sille ominaisesta vihreästä maalista ja se viestii käyttäjälleen, että ympäristöviisas ajattelu on kulkenut mukana tuotteen koko valmistusketjussa, aina ensimmäisestä valmistussolusta työmaalle. Pyrimme hyödyntämään PETRA® Greenin tuotannossa mahdollisimman paljon DELTABEAM® Greenin tuotannosta jääneitä hukkapaloja.  

DELTABEAM Green ja PETRA Green

PETRA® Green -laattakannakkeelle on tuotettu myös oma ympäristösuoriteselosteensa, joka osoittaa läpinäkyvästi tuotteen valmistukseen liittyvät ympäristövaikutukset [4]. 

PETRA® vs PETRA® Green

Usein ajatellaan, että muutos on pahasta. Miksi Peikon asiakkaan kannattaisi siis vaihtaa vanhasta uuteen? PETRA® Green -laattakannakkeen tapauksessa ei tule ajatella vain pelkkää tuotekohtaista ympäristöhyötyä, vaan suurempaa ja vihreää muutosrintamaa, jonka osana uusi ympäristöystävällisempi laattakannake kulkee. Siinä missä tuotteen valmistaja viestii ympäristöajattelustaan omalla tuotannollaan, rakennuksen tilaaja, arkkitehti ja rakennesuunnittelija viestivät omilla valinnoillaan.

Rakennusteollisuuteen liittyvien päästöjen vähentäminen on oltava kaikkien sidosryhmien yhteinen tavoite ja siinä missä tuotevalmistajan on kyettävä tarjoamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jonkun on tehtävä päätös sen valitsemisesta rakennusprojektiin. Lisäksi muutos vihreämpään asiakkaan tai suunnittelijan näkökulmasta on helppoa, sillä PETRA® Greenin tekniset ominaisuudet ovat vastaavat kuin tutun PETRA®-ontelolaattakannakkeen. 

Yhteenveto

PETRA® Green -laattakannake on toimiva ratkaisu, jota käytetään monissa aukotuksia kaipaavissa ontelolaattavälipohjissa niin uudisrakennuksissa kuin saneerauskohteissa, aina omakotitaloprojekteista suuriin tornitaloihin. EU-tasolla tehdyt päätökset ohjaavat rakennusteollisuutta kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta ja on erittäin tärkeää, että jokainen toimija tuntee vastuunsa säädettyjen ympäristötavoitteiden täyttämiseksi. Tämä velvoittaa niin liitososavalmistajia, rakennesuunnittelijoita kuin hankkeen tilaajia.

PETRA® Green -laattakannake tarjoaa käyttäjälleen samat vakioidun tuotteen edut kuin sisartuotteensa PETRA®, mutta lisää siihen uuden ulottuvuuden. 43 % tavallista PETRA®-laattakannaketta pienempi hiilijalanjälki ja sen dokumentoiminen julkiseen ympäristösuoriteotteeseen tarjoavat Peikon asiakkaille kokonaan uuden työkalun tulevaisuuden uudisrakennuksiin, joissa kestävän kehityksen asioihin on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin rakenteelliseen toimivuuteen.  

PETRA Green EPD


Lähteet  

1. PETRA®-laattakannake. Ontelolaattakannake laataston aukoille. Tekninen käyttöohje
2. Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. The European Green Deal. COM(2019) 640 final. Brussels, 11.12.2019. 
3. Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. A new Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe. COM(2020) 98 final. Brussels, 11.3.2020. 
4. Environmental Product Declaration. PETRA® Green. Peikko Finland Oy. May 2022.

Anne-Maria Härkönen

Vanhempainvapaalla

Peikko Finland Oy

Share