Työmaaohjeistus DELTABEAM®-rakenteiden kosteudenhallintaan

September, 3, 2020

Tämä blogi käsittelee Peikon tutkimusta ja ohjeistusta DELTABEAM®-rakenteen kosteudenhallinnasta. 

Jos haluat syventyä kosteudenhallintaan ja lukea tarkemmin siitä, kuinka voit varmistaa rakenteidesi pitkäikäisyyden ja kosteusturvallisuuden, suosittelemme siirtymistä kosteudenhallintasivullemme.

Taustaa

Rakentamisen kosteudenhallintaan on kiinnitetty paljon huomiota 1990-luvun lopulta lähtien. Kuitenkin vasta viime vuosina rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä on löydetty käytännössä varmasti toimivia toimintamalleja. Selvimmät kehitysaskeleet on saatu Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkaisun RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen rakentamisessa -ohjeilla.

Edellä mainittu on suora lainaus Peikon teettämästä tutkimuksesta ”Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus osana rakennuksen tervettä elinkaarta” vuodelta 2016. Artikkeli on edelleen ajankohtainen, ja antaa hyvän yleiskuvan siitä, miten päällystetty, elementtirakenteinen välipohjarakenne toimii kosteusteknisesti. Ohje on kuitenkin vuosien varrella todettu erityisesti työmaan näkökulmasta hankalasti tulkittavaksi. Lisäksi vuoden 2016 jälkeen Peikolla on tehty paljon tutkimustyötä aiheesta, jota ei ole missään laajalti julkaistu.

Em. ohjeen täydentämiseksi Peikko on laatinut yhdessä Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n kanssa uutta ohjeistusta DELTABEAM®-liittopalkkivälipohjien kosteudenhallintaan työmaalla. Ohjeen tavoitteena on tukea työmaata valitun DELTABEAM®-välipohjarakenteen kosteudenhallinnassa ottaen huomioon eri valintojen erityisvaatimukset.

Kolme huomionarvoista asiaa

Uusi ohjeistus ottaa kantaa:

  • valittuun palkkiratkaisuun
  • välipohjan rakennetyyppiin sekä
  • lattian pintamateriaaliin

Lisäksi olemme pyrkineet tarkentamaan valitun palkkiratkaisu-rakennetyyppi -pintamateriaaliyhdistelmän kosteustekniset erikoispiirteet.

Palkkiratkaisuista pyritään käytännössä arvioimaan palkin tuoman kosteuskuorman ja kuivumiskyvyn suuruutta. Periaatteessa siis mitä suurempi palkki, mitä pienempi kuivumisala ja mitä pidempi kuivumismatka palkissa on, sitä suurempi on palkin rakenteeseen tuoma kosteuskuorma pinnoittamisen jälkeen. Huomionarvoisia asioita ovat ainakin suuret leuankorotukset ja valukaukalot silloin, kun välipohjarakenteen kosteuskuorma on pieni ja pintamateriaali on herkkä kosteudelle. Esimerkkejä erilaisista vaihtoehdoista palkkiratkaisulle on esitetty kuvassa 1.

Esimerkit palkkiratkaisuista
Kuva 1. Esimerkkejä palkkiratkaisuista

Välipohjan rakennetyyppi ja pintamateriaalit

Välipohjan rakennetyypissä kosteudenhallintaan vaikuttavat laattatyyppi ja sen päälle tulevat pintamateriaalit. Esimerkiksi rakennetyyppi, jossa on kuorilaatta paksulla pintavalulla tarkoittaa, että palkin sisäisellä kosteudella ei rakenteessa ole enää merkitystä koko rakenteen kuivumiselle, koska kosteutta on joka tapauksessa paljon. Kosteus pääsee jakautumaan palkin sisältä laajalle alueelle muussa paikallavalurakenteessa, kuten esimerkinomaisesti on esitetty kuvassa 3.

Toisaalta ontelolaattarakenne ohuella tasoitteella tarkoittaa, että palkkikaistan kohdalla on ontelolaatan kenttää suurempi kosteus, ja kosteusmittaukset tuleekin ohjata tällöin oikeaan paikkaan palkin ja ontelolaatan saumassa ennen pinnoittamisen aloittamista. Erilaisia pintarakenteita ja materiaaleja on esitettynä kuvassa 2.

pintamateriaaleja-betonilattialle
Kuva 2. Esimerkkejä pintarakenteista ja -materiaaleista.

Kosteudenhallinta
Kuva 3 Vasemmanpuoleisessa kuvassa rakenteen kosteusjakauma ennen pintavalua, jolloin kosteus on suurempi palkin ja ontelolaatan saumassa. Oikeanpuoleisessa kuvassa kosteusjakauma pintavalun jälkeen, kun kosteus on tasaantunut läpi rakenteen. Kun riittävä kuivuminen ennen päällystystä on varmistettu, ei kosteus nouse pintarakenteen alla päällystyksen jälkeen liian suureksi.

Pintamateriaali ohjaa kosteusmittausten raja-arvoja

Pintamateriaaleissa oleellista on niiden kosteudenläpäisevyys. Rakenteen kosteutta tarkasteltaessa täysin tiiviiksi miellettävillä pintamateriaaleilla voi olla merkittävä vaikutus päällysteen toimivuudelle, kun taas kosteutta hyvin läpäisevillä materiaaleilla saadaan rakenteeseen paljon kosteudenkestävyyttä. Pintamateriaalin valinta ohjaa käytännössä kosteusmittausten raja-arvoja kun taas rakennetyyppi- ja palkkiratkaisu vaikuttavat enemmänkin siihen, mistä kyseiset mittaukset tulee tehdä, jotta saadaan pinnoittamisen tahdistava kohta mitattua.

KOsteuden tasaantuminen

Kuva 4 Pintamateriaalin vaikutus päällysteen alle tasaantuvaan kosteuteen. Ylemmän kuvan tiiviillä päällysteellä kosteus pintamateriaalin alla tasoittuu juuri tavoitearvoon, kun taas alemman kuvan kosteutta läpäisevällä päällysteellä kosteus jää reilusti raja-arvon alapuolelle. Katkoviivalla on esitetty kosteusjakauma mittaushetkellä ennen päällystystä, jolloin tavoitearvoon on päästy mittaussyvyydessä.

Kuvassa 4 on esitettynä pintamateriaalin kosteudenläpäisevyyden merkitys kosteuden tasaantumiseen pintamateriaalin alle, mistä on selvästi havaittavissa, että kosteutta läpäisevällä pinnoitteella kosteus jää pintamateriaalin alla merkittävästi raja-arvon alapuolelle.

Ohjeistus on laadittu niin, että työmaa saa selkeät ohjeet siihen, mistä ja minkälaisia mittauksia ennen päällystystä tulee suorittaa. Lisäksi ohjeistus ottaa kantaa siihen, onko kohteessa tarvetta palkin kuivumista nopeuttaville ratkaisuille, kuten:

  • alhaisen vesi-sementti -suhteen ja lujemman lujuusluokan täyttöbetoneille
  • matala-alkaalisille tasoitteille tai
  • lämmityslangoille ja niiden tehoille.

Ohjeessa on myös kattava perusohjeistus työmaan kosteudenhallintaan, rakenteiden kuivattamiseen sekä mittaustekniikkaan.

deltapalkki lämmityslangoilla

Käytännössä ohje on kattava ohjeistus erilaisille rakenneyhdistelmille. Koska edellä esitetyillä vaihtoehdoilla saadaan rakennettua helposti yli 7 000 erilaista rakennevaihtoehtoa, on asiakkailla ja suunnittelijoilla mahdollisuus käyttää online-työkalua, johon syötetään kohteen rakennetiedot. Lopputuloksena asiakas kohteeseen räätälöidyn kosteudenhallintaohjeistuksen. 

olosuhdehallinnan ohjeetLUE LISÄÄ:
Kosteudenhallinta DELTABEAM®-rakenteissa >
Terve, betonirakenteinen koulu rakentuu Kuivaketju10-toimintamallia noudattaen >
Opi lisää - katso Peikon webinaareja >

Juuso Salonen

Liiketoimintapäällikkö, DELTABEAM®

Peikko Finland Oy

Share