DELTABEAMilla® enemmän huonekorkeutta ja avoimia tiloja – Työmaalla

DELTABEAM® toimitetaan työmaalle sovitun projektiaikataulun mukaan. Alla kerromme mitä tulee ottaa huomioon palkkien varastoinnissa, nostamisessa ja siirtämisessä.

Varastointi

Piirustusten mukaiset tunnukset on merkitty palkkeihin. Palkkeja voidaan säilyttää pinoissa, mutta tällöin on varmistettava alustan kantokyky ja vaakasuoruus. DELTABEAMin® näkyviin jäävä alalevy on maalattu ruostesuojapohjamaalilla, joka pitää suojata käyttämällä palkkien alla välipuita. Välipuissa ei saa olla rasvaa eikä muita pintakäsittelyä vaurioittavia aineita. Pitkäaikaista varastointia varten palkit on suojattava asianmukaisesti.

Nostaminen ja siirtäminen

DELTABEAMin® nostot ja siirrot voidaan suorittaa tavallisilla nostolaitteilla, esimerkiksi nostureilla tai trukeilla. Jokaisen palkin paino on merkitty palkissa olevaan tuotetarraan tai valmistuspiirustuksiin. Jokaisessa palkissa on CE-merkintätarra.

DELTABEAM® nostetaan ylälevyn nostorei'istä.

Reiät sijaitsevat symmetrisesti painopisteakselilla. Ketjujen suurin sallittu nostokulma pitää huomioida.

Jos DELTABEAMin® nostoreiät puuttuvat, palkki voidaan poikkeuksellisesti nostaa kiinnittämällä ketjut uumareikiin. Joissain tapauksissa nostoon tarvitaan kolmas ketju tasapainottamaan palkkia. Esimerkiksi leveillä muottipelleillä varustettujen DELTABEAMien® nostossa pitää käyttää nostoreikiä ja kolmatta ketjua, joka kiinnitetään muottipeltiin.

DELTABEAMin® asennus

DELTABEAMit® asennetaan asiakkaan laatiman asennussuunnitelman, tasopiirustusten ja liitosdetaljien mukaisesti.

Asennuksessa pitää noudattaa projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Jokaisen DELTABEAMin® ylälevyyn on merkitty palkin tunnus. Palkit asennetaan siten, että DELTABEAMin® ylälevyssä oleva tunnus on samassa lukusuunnassa kuin asennuspiirustuksessa oleva tunnus.

DELTABEAMin® omapaino ei riitä vakauttamaan runkoa laattoja asennettaessa. Palkin pitää olla kiinnitettynä liitosdeltajin mukaisesti ennen tukien ja laataston asentamista, jotta palkit eivät liiku.

Tuentaa tarvitaan vähän tai ei ollenkaan, mikäli DELTABEAMin® liitosdetaljien ja tukirakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon asennusaikaisten kuormitusten vaikutukset.

Laatta-asennukset

DELTABEAMin® liitosten ja tukien pitää olla asennettuina turvallisesti paikoilleen ja niiden pitää olla kiinnitettyinä pulteilla tai hitsattuina ennen laatastojen asentamista. Jotta palkin kiertyminen olisi mahdollisimman vähäistä, laatat pitää asentaa vuorotellen palkin molemmille puolelle. Laattojen asennuksen jälkeen tehdään tarvittavat muottityöt, reunamuotitukset ja laataston raudoitukset.

Laatat asennetaan suoraan palkin leuan varaan, ja DELTABEAMin® esikorotuksen tarkoituksena on varmistaa palkin suoruus laataston asennuksen jälkeen. Poikittaisraudoitus pitää aina asentaa palkin uumareikiin tai lisäuumareikiin ontelolaattasaumojen kohdalla.

DELTABEAMin® betonointi

DELTABEAMit® betonoidaan samanaikaisesti laataston valun tai ontelolaattojen saumavalun kanssa. Palkki on valettava kerralla täyteen, jotta liittopalkin ominaisuudet saavutetaan.