4 Vastuullisuuden rakennuspalikkaa – osa 2

ESG- & SDG-käytännöt Peikolla

Esittelemme tässä jutussa yritysvastuun yleiset periaatteet ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyen ja kerromme, miten ne liittyvät kestävyyteen. Käsittelemme myös YK:n määrittelemiä maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita ja käymme läpi joitakin Peikolla käynnissä olevia konkreettisia toimia.

ESG - yrityksen sisäinen kestävyysluokitus

Lyhenne ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance, ja siitä käytetään nimitystä yritysvastuu. Elinkeinoelämässä ESG liittyy yritysten liiketoimintamalleihin; siihen, miten ne ottavat vastuuta, miten niiden tuotteet ja palvelut tukevat kestävää kehitystä ja miten ne lopulta kehittävät liiketoimintaansa kohti vastuullisuutta.

Esimerkkejä ESG:hen kuuluvista aiheista:

Ympäristövastuu

 • energiatehokkuus
 • kasvihuonekaasupäästöt
 • kierrätysprosessit
 • vesihuolto

Peikolla ympäristövastuun teemat liittyvät pääasiassa tuotantoon, esimerkiksi kiertotalouden periaatteisiin sekä EPD- ja ISO-sertifikaatteihin.

Sosiaalinen vastuu

 • terveys ja työturvallisuus
 • työskentelyolosuhteet
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • ihmisoikeudet

Peikko panostaa työntekijöidensä turvallisuuteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, koulutusmahdollisuuksiin ja oikeudenmukaisiin työsuhdekäytäntöihin.

 

Hyvä hallintotapa

 • eettiset standardit
 • osakkeenomistajien oikeudet
 • sidosryhmien sitoutuminen

Peikolla läpinäkyvyys, korruption torjunta, SCM (toimitusketjun hallinta) ja Code of Conduct ovat tärkeitä yritysjohdon vastuullisuuden keinoja.

 

On hyvä muistaa, ettei ESG ole pakollinen asia eikä siitä säädetä laissa. Se on enemmänkin moraalinen velvollisuus tehdä oikeita asioita ja tehdä asiat oikein. ESG voi lähteä liikkeelle myös yrityksen aloitteesta, kun se laatii keskeiset mittarit (KPI:t) tai keskeiset kriteerit ja raportoi edistymisestä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Hyvin muotoillut ja selkeästi viestityt ESG-käytännöt houkuttelevat myös uusia työntekijöitä.

ESG kiinnostaa useita sidosryhmiä eikä sitä näin ollen kannata jättää huomiotta. Esimerkiksi rahoituslaitokset, kuten pankit tai sijoittajat, ovat kiinnostuneita ESG-käytännöistä ja pyrkivät sijoittamaan yrityksiin, jotka ottavat vastuullisuuden vakavasti. Ne saattavat myös vaatia jatkuvaa ESG-raportointia.

 

SDG – Sustainable Development Goals

ESG on luokitusjärjestelmä, jota yritykset käyttävät mittaamaan omaa ESG-suorituskykyään, kun taas kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat 17 YK:n asettamaa maailmanlaajuista tavoitetta. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ajallisesti sidottuja - ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, ja niissä keskitytään maailmanlaajuisesti tiettyihin tavoitteisiin. ESG-tavoitteissa keskitytään pitkän aikavälin ratkaisuihin.

Peikon kestävän kehityksen tavoitteet on jaettu kahtia:

Mitä teemme omalle toiminnallemme / keskitymme CO2-jalanjälkemme pienentämiseen:

 • millaista energiaa käytämme
 • kuinka paljon ja millaista jätettä syntyy
 • millaisia resursseja ja materiaaleja käytämme
 • miten parannamme energiatehokkuutta


Ratkaisut, joita tarjoamme asiakkaillemme:

 • kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet (kuten DELTABEAM® Green ja PETRA® Green)
 • tuotteet, jotka mahdollistavat tehokkaamman kierrätyksen (esim. pulttiliitokset, jotka mahdollistavat suunnittelun liitoksen myöhempää purkamista varten)
 • CO2-päästöjen vähentäminen kehittämällä tuotteita hybridirakentamiseen (esim. DELTABEAM®)

 

Peikko on valinnut YK:n kestävän kehityksen tavoitteista seuraavat painopistealueet:

Tavoite 5:  Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Vuonna 2030 naisten osuus Peikon toimihenkilöistä on 40 %. Vuonna 2020 se on 29 % ja vuonna 2022 30 %.

 

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Peikko on sitoutunut parantamaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuuslukua (LTIFR) 5 prosentilla vuosittain. Vuonna 2020 luku oli 19,2, vuonna 2021 14,4 ja vuonna 2022 13,5.

 

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Peikko pyrkii vauhdittamaan kestävän rakennusteollisuuden tuotekehitysinvestointeja. Peikon rahoituspanos kestävän kehityksen hankkeisiin on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tällä hetkellä n. 28 % kaikista kehityshankkeista katsotaan kestävän kehityksen hankkeiksi.

 

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Peikko pyrkii siirtymään liuotinpohjaisista maaleista liuotinvapaisiin. Vuoteen 2025 mennessä kaikki maalit ovat liuotinvapaita. Vuoteen 2025 mennessä Peikon tuotantoyksiköissä käytettävän uusiutuvan energian osuus on 75 %. Vuonna 2020 se oli 60 % ja vuonna 2022 72 %.

 

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Vuoteen 2025 mennessä DELTABEAM® Greeniä käytetään vähintään 100 hankkeessa. Vuoteen 2022 mennessä sitä oli käytetty 47 hankkeessa.

 

Aiemmin tehtyjen toimien lisäksi Peikolla on useita käynnissä olevia kestävän kehityksen toimia:

 • Peikon sisäisen kestävän kehityksen koordinaatioryhmän säännölliset kokoukset
 • CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) valmistelut. Raportointistandardi julkaistiin vuonna 2023, kun taas raportointi alkaa vuonna 2025.
 • Nykyisen SDG-raportoinnin kehittäminen verkkosivupäivitysten ja koulutusten muodossa sekä paikallisten kestävän kehityksen toimien lisääminen paikallisille verkkosivuille (peikko.fi).
 • SDG-raportoinnin kehittäminen uusien työkalujen ja järjestelmien avulla sekä tarkempi tiedonkeruu

 

Rakennusalalla meidän on oltava innovatiivisia ja luotava taloudellisia ja samalla ekologisia ratkaisuja, jotka ovat hyväksi ihmisille. Meidän on tarjottava tuotteita ja ratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti rakennusten kestävyyttä niiden koko elinkaaren aikana. Lisäksi tarjoamalla asiakkaillemme tuotteita, jotka on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät, voidaan haastavatkin ympäristötavoitteet saavuttaa odotettua nopeammin.

Haluatko tietää enemmän vastuullisista rakennuspalikoistamme? Seuraavassa artikkelissa kerromme miten EPD:t liittyvät kestävyyteen.