4 Vastuullisuuden rakennuspalikkaa - osa 1

Miksi vastuullisuus on tärkeää? Säädökset ja vaatimukset

Tervetuloa vastuullisuuden maailmaan! Tässä artikkelisarjassa esittelemme 4 rakennuspalikkaa, joiden avulla rakennusalasta voi tulla vastuullisempi ja ympäristöystävällisempi. Esittelemme tärkeimmät tekijät, jotka ohjaavat alamme yrityksiä kohti kestävämpää toimintaa, ja lisäksi otamme kantaa säädöksiin ja vaatimuksiin.

Asiakkaat ja markkinat viitoittavat tietä

Yritystoimintaa on aina ohjannut kysynnän ja tarjonnan laki. Liiketoiminnassa menestyy se, joka tarjoaa asiakkaalle sitä, mitä tämä haluaa. Mutta parhaiten menestyy se, joka tunnistaa asiakkaan tarpeen jo siinä vaiheessa, kun asiakas ei ole vielä osannut pukea tarvetta sanoiksi. Ympäristöystävällisyyden vaatimus ei koske ainoastaan rakennusteollisuuden materiaalitoimittajia tai rakennusliikkeitä, vaan se on viime aikoina laajentunut myös rakennuttajiin.

Rakennusten koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on ollut viime vuosina tapetilla, ja erilaiset ympäristösertifikaatit määrittävät, kuinka hyvin matalan hiilijalanjäljen tavoitteet on saavutettu. Näitä sertifikaatteja kannattaa tavoitella, sillä rakennusten loppukäyttäjät - sekä yritykset että yksityishenkilöt - ovat nykyään yhä ympäristötietoisempia ja tekevät arvovalintoja.

Rakennuksessa käytetyillä materiaaleilla on tärkeä rooli rakennuksen ympäristöystävällisyyden kannalta. Toimittajana Peikko pyrkii vähentämään päästöjä sekä omassa tuotannossaan että valmistamalla tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Näistä ratkaisuista kierrätysteräksen käyttö, materiaalinkäytön optimointi hybridirakenteissa ja kiertotalousperiaatteen mukaiset purettavat liitokset ovat konkreettisia esimerkkejä Peikon toiminnasta.

Vuodesta 1965 lähtien Peikko on ymmärtänyt asiakkaidensa kuuntelemisen tärkeyden, ja suurin osa Peikon kehittämistä ja innovoimista ratkaisuista syntyykin asiakkaiden konkreettisesta ongelmasta tai haasteesta.

Lainsäädäntö muutosdriverina

Pelkkä oman toiminnan parantaminen ei riitä täyttämään maailmanlaajuisia päästövähennystavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siksi tarvitaan myös laindääsäntöä. Euroopan Unioni on jo useiden vuosien ajan tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristötavoitteiden eteen, ja sen ilmastostrategiaa kutsutaan nimellä Green Deal.
Teräs- ja rakennusalalla, jotka ovat vastuussa merkittävästä määrästä kasvihuonekaasupäästöjä, on meneillään merkittäviä muutoksia. EU:n koko elinkaaren kattava hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva etenemissuunnitelma on väline, jonka avulla rakennussektori saadaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Etenemissuunnitelma on strateginen väline, jonka avulla kaikki EU:n sisäiset aloitteet voidaan sitoa yhteen ja varmistaa, että ne kulkevat samaan suuntaan.

EU:n sisällä rakennusalan kestävyystyö näkyy sekä tuote- että rakennustasolla.

Esimerkkejä tuotetasosta:
EU:n Ecodesign ottaa kantaa siihen, miten tuotteet tulisi suunnitella kestävämmiksi, esimerkiksi materiaalijätteitä hyödyntämällä tai energiatehokkuutta lisäämällä. Markkinoille ei hyväksytä tuotteita, jotka eivät täytä ko. standardia.

Rakennustuoteasetus (CPR) määrittelee miten yritysten tulisi viestiä tuotteistaan ja niiden ympäristöystävällisyydestä, sertifikaateista jne. CPR-asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt rakennustuotteiden markkinoinnille EU-alueella.

Ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declaration, EPD) kertoo tuotteen elinkaaren aikaisesta ympäristötehokkuudesta. Monissa eurooppalaisissa hankkeissa vaaditaan EPD:t projektissa käytetyille tuotteille.

Esimerkkejä rakennustasosta:
Yritysten tuotanto ja toiminnot luokitellaan sen mukaan, kuinka kestäviä ne ovat. EU:n taksonomia määrittelee millä kriteereillä ne ovat vihreitä tai vastuullisia.

Energiatehokkaita rakennuksia koskeva direktiivi (EPBD) - Tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta Euroopan unionissa ottaen huomioon ulkoilmasto- ja paikalliset olosuhteet sekä sisäilmastovaatimukset ja kustannustehokkuus. EPBD:ssä otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilinäkökulma.
Energiatehokkuusdirektiivi (EED) asettaa jäsenvaltioille kunnianhimoisia tavoitteita energiankulutuksen vähentämiseksi.

EU:n sisäisten toimien lisäksi unioni kiinnittää huomiota myös ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin ja materiaaleihin. Tuontituotteiden on pienennettävä hiilijalanjälkeään, mikä on johtanut CBAM-järjestelmän (Carbon Border Adjustment Mechanism) kehittämiseen. Sillä varmistetaan, että EU-alueelle tuotavat tuotteet ja materiaalit ovat yhdenmukaisia EU:n sisältä tulevien tuotteiden ja materiaalien kanssa. Myös hiiliteräksen tuontia rajoitetaan voimakkaasti, mikä on saanut EU-alueella toimivat yritykset etsimään vastuullisempia toimittajia.

Lainsäädännön ansiosta EU-markkina on vähähiilisen teräksen edelläkävijä. EU:n päätökset tulevat vaikuttamaan myös muilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Säädösten ja standardien lisäksi EU tarjoaa jäsenvaltioilleen ja kaupan alueella toimiville yrityksille erilaisia kannustimia, jotka helpottavat jokapäiväistä elämää ja ohjaavat niitä lempeästi oikeaan suuntaan ajatuksella ”ei keppiä, vaan porkkanaa”. Kannustimet mahdollistavat myös pienten yritysten ympäristöponnistelut, vaikka ne eivät välttämättä riitäkään muuttamaan alan yleistä suuntaa.

Peikko noudattaa jo nyt rakennusalan yleisimpiä säädöksiä ja täyttää alan vaatimukset, mikä toimii pohjana uusille innovaatioille ja mahdollistaa kehityksen ja jatkuvan parantamisen. Peikon tuotteilla ja tuotantoyksiköillä on EPD:t vakiona, ja ne ovat kolmannen osapuolen varmentamia ISO 14025 Type III EPD:n edellyttämällä tavalla.

 

Edelläkävijät raivaavat tietä

Edelläkävijä on se, joka näyttää tietä ja luo jotain uutta. Edelläkävijällä perusasiat ovat jo kunnossa kun taas yritykset, jotka huomioivat määräykset ja standardit vain pakon edessä, ovat aina askeleen muita jäljessä.

Rakennusalan yritysten on oltava innovatiivisia ja kehitettävä ratkaisuja, jotka ovat hyviä ihmisille, mutta niiden on oltava samalla taloudellisia j ekologisia. Meidän on tarjottava tuotteita ja ratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti rakennusten kestävyyttä niiden koko elinkaaren aikana. Lisäksi tarjoamalla asiakkaillemme tuotteita, jotka on valmistettu kierrätysraaka-aineita käyttäen ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat prosessin aikana pienemmät, voidaan haastavatkin ympäristötavoitteet saavuttaa odotettua nopeammin.

Haluatko tietää enemmän vastuullisista rakennuspalikoistamme? Seuraavassa artikkelissa kerromme miten Peikolla huomioidaan ESG ja SDG-asiat.